Ảnh trường tiểu học Trực Thanh

Báo cáo công tác

Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Thị Trấn 1; Căn cứ tình…